Klagomålshantering

Klagomålshantering

Enligt skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig rektor, förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion.

Förskolan Pärlan ska erbjuda alla barn en trygg miljö där barnen ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.  Vi eftersträvar att utveckla vår verksamhet kontinuerligt därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss.   

Syftet är att:

  • öka den enskildes möjligheter till inflytande
  • snabbare kunna åtgärda eventuella brister  
  • stärka barns rättsäkerhet

Vem framför jag mina klagomål och synpunkter till?
Vänd dig i första hand till den person eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs som för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef.

Måste jag skriva?

Du kan ring eller skicka e-post
Det underlättar om du skriver ner klagomålet.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.  

Om jag inte är nöjd med svaret?
Då kan du begära att den överordnade chefen gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter.

Kontaktuppgifter
 I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadress, telefonnummer eller adress.